โซลูชันเว็บสมัยใหม่สำหรับธุรกิจ Skype: a1a-studios@outlook.com ในกรุงเทพฯโทร 063-210-1521
การพัฒนาเว็บ2018-06-07T12:39:54+00:00

WHMCS:  Save time and money with automatic billing | Integrated with all major payment gateways | Powerful billing features | Accept payments via PayPal Website Payments Standard, Express Checkout, Website Payments Pro and PayFlow Pro. You can also view your PayPal Account Balance, Lookup PayPal Transactions, Issue Refunds and more with our PayPal integration.

Demo: https://www.whmcs.com/billing-automation/

WordPress: Designs; SEO Friendly; Responsive Mobile Sites; High Performance; Manage on the Go; High Security; Powerful Media Management; Easy and. Accessible. Extend WordPress with over 45,000 plugins to help your website meet your needs. Add an online store, galleries, mailing lists, forums, analytics, and much more.

Demo: https://wordpress.org/


LifetypeWriting articles is comfortable with the included state of the art WYSIWYG editor. Adding pictures and sound files (for Podcasting) is just a matter of browse and click. The Dashboard provides you with all the information you need every time you log in. Recent articles, comments, and trackback, as well as brief statistics, get you updated on your blog immediately.

Demo: http://lifetype.net/page/features#bloggers_love_it

WebCalendar K5n: WebCalendar can be setup in a variety of ways, such as…

 • A schedule management system for a single person
 • A schedule management system for a group of people, allowing one or more assistants to manage the calendar of another user
 • An events schedule that anyone can view, allowing visitors to submit new events
 • A calendar server that can be viewed with iCalendar-compliant calendar applications like Mozilla Sunbird, Apple iCal or GNOME Evolution or RSS-enabled applications like Firefox, Thunderbird, RSSOwl, FeedDemon, or BlogExpress.

Demo: http://www.k5n.us/webcalendar.php

Crafty Syntax: has been Renamed to Sales Syntax. The name change comes with a change in the software from being just a live help system to now having CRM (Customer Relationship Management) Tools included. New features which was released in focus on Converting website visitors into clients and include more proactive ways to gather leads. For example new Sales Syntax version there is the ability to create offline layer invites proactivly asking your visitors if they have any questions and fill out the contact form or form or your choosing. These are then recorded as leads and there is in the system a lead management system to convert visitors into clients. 

Demo: http://www.salessyntax.com/


phpFreeChat: Need a live free chat for your website ? phpfreechat is made for you. Your visitors can thus discuss through public and private chat rooms. In addition, the interface is customizable on desktops, tablets and smartphones to fit your website design. phpFreeChat is a free, simple to install, fast, customizable and multi languages chat that uses a simple filesystem for message and nickname storage. It uses AJAX to smoothly refresh (no flicker) and display the chat zone and the nickname zone. It supports multi-rooms (/join), private messages, moderation (/kick, /ban), …

Demo: http://www.phpfreechat.net/


X7Chat: X7 Chat is free, open source, software written in PHP. The X7 Chat project was started in October of 2003 and has been providing feature rich chat rooms ever since. X7 Chat is truely free software, there are no ads or limitations.

Demo: https://github.com/tjchamne/x7chat

b2evolution: is a tool that allows you to build your own website. This ranges from just a home page to a full featured site with multiple blogs, forums for your user community and structured content such as manuals or knowledge bases. Additionally, b2evolution allows you to send newsletters to your user community and members can send private messages to each other. Once b2evolution is installed on your web server (or web hosting account), it will easily let you build a website consisting of any combination you choose of blogs, pages, photo galleries, forums, online manuals and more. You have full control of how small or how complex you want your website to be. You can start small (for example a simple blog) and extend it later. You can also customize the look & feel of each section with a combination of Skins and Widgets.

Demohttp://b2evolution.net/


concrete5: What can I build with concrete5?

 • Online magazines and newspapers.
 • eCommerce sites.
 • Extranets and Intranets.
 • Government websites.
 • Small business websites.
 • Non-profit and organization websites.
 • Community-based portals.
 • Church, club and team websites.
 • Personal or family homepages.
 • Marketing focused sites for a corporation.
 • Any school, college or university website.
 • Many online communities.
 • Anything else you can dream up!

Demo: https://www.concrete5.org/


Drupal:  is content management software. It’s used to make many of the websites and applications you use every day. Drupal has great standard features, like easy content authoring, reliable performance, and excellent security. But what sets it apart is its flexibility; modularity is one of its core principles. Its tools help you build the versatile, structured content that dynamic web experiences need. It’s also a great choice for creating integrated digital frameworks. You can extend it with any one, or many, of thousands of add-ons. Modules expand Drupal’s functionality. Themes let you customize your content’s presentation. Distributions are packaged Drupal bundles you can use as starter-kits. Mix and match these components to enhance Drupal’s core abilities. Or, integrate Drupal with external services and other applications in your infrastructure. No other content management software is this powerful and scalable.

Demo:  https://www.drupal.org/


e107:  is a time-tested open-source website content management system powered by PHP and MySQL which allows you to create, edit, and delete your website’s content without any knowledge of coding languages such as HTML or Javascript. Hosted on your own website, the e107 software comes bundled with everything you need to have your interactive and mobile-device-friendly website up and running in minutes. e107’s website software is perfect for simple blogs but also powerful enough for even the most demanding corporate websites or intranets.

Demo: https://e107.org/


glFusion: Supports multiple types of content – articles, discussion forums, files, photos, video, audio and many more. All configurable and extendable with additional plugins. Open Source development opens the door for everyone to participate and collaborate on glFusion features and functions. Out of the box, glFusion comes with several protections against spam and bots. Tools including filters for known BOT types, spam prevention, and user validation through various types of user-friendly CAPTCHA options.glFusion comes with several plugins already installed, but there are many more plugins available to bring additional functionality to your site. Setup a shopping cart, private messages, and many other plugins.

Demo: https://www.glfusion.org/


Hotaru: The most common use for Hotaru is social bookmarking With flexible plugins and themes, you can make any site you like
Hotaru CMS is open source using PHP and MySql. Developers, designers and users gather in the forums to seek help, propose new features and offer free support. All themes available in the forums are free. See the themes members have shared with the community. Hotaru has over 100 plugins to choose from, all created and shared for sites like yours.

Demo: http://hotarucms.org/


Joomla: is a free and open-source content management system (CMS) for publishing web content. Over the years Joomla! has won several awards. It is built on a model–view–controller web application framework that can be used independently of the CMS that allows you to build powerful online applications. Joomla! is one of the most popular website software, thanks to its global community of developers and volunteers, who make sure the platform is user-friendly, extendable, multilingual, accessible, responsive, search engine optimized and so much more.

Demo: https://www.joomla.org/


LiveSite: every liveSite starts with a complete website template ready to go, so you can quickly remove the site areas you don’t need instead of taking the time to learn how to build them. Every liveSite starts with a fully-responsive front-end theme so you can start creating pages and adding content without the need to create a website design first. At any time you can replace the default site design with your own design. It can be a real hassle to migrate to a new website platform. 

Demo: https://livesite.com/


Mambo: Mambo is a full-featured, award-winning content management system that can be used for everything from simple websites to complex corporate applications. It is used all over the world to power government portals, corporate intranets and extranets, e-commerce sites, nonprofit outreach, schools, church, and community sites. Mambo’s “power in simplicity” also makes it the CMS of choice for many small businesses and personal sites.
Power in Simplicity!

Demo: http://mambo-foundation.org/


Modx: The days of security through obscurity, or being “too small” to attract attention, are over. Automated tools let malicious individuals seek out and exploit insecure websites. Anyone, no matter how large or small the site owner is a target. Hacked sites are frequently used to send spam selling “little blue pills”, inserting hidden links to other sites in an effort to boost search results, or even to mine bitcoins. If you’re especially unfortunate, malicious script kiddies and hackers will compromise your site to steal personal data, or much worse.

Demo: https://modx.com/


Nucleus:  An overview of the most important Nucleus features is given below. Some screenshots are also available. Core Features Plugin Extensibility Core Features By downloading the Nucleus Core package, you’ll already have access to a great set of features. By dropping in plugins, you can extend the feature set even more. Maintenance of one or more weblogs/news-sites With Nucleus, you can set up one or more weblogs. If you want to, you can even show the contents of multiple weblogs on the same page.

Demo: http://nucleuscms.org/


OcPortal / Composr Composr was formerly known as ocPortal.  Learn 50 reasons why Composr is different to other CMSs. Learn what Composr is not (this page contains vitally important details to help you plan your project). Learn our vision for Composr, as well as the future of the web. Set up a personal demo. Supply some details and we’ll instantly set up your temporary site. We also link to the shared demo below to illustrate all the features (click the blue arrows).

Demo: https://compo.sr/start.htm


Open Atrium: Maintained by Phase2 Technology, is a Drupal distribution that allows you to confidently engage with your colleagues through convenient collaboration. open Atrium 2.x for Drupal 7. A new architecture for Drupal 7 that is built upon Organic Groups and Panopoly and intended as an extensible collaboration framework. Adds the ability to have private “sections” within a collaboration space with granular access control. Drag/drop layout control with dozens of widgets that can be placed on dashboards and landing pages. Comes with Discussions, Events, Files, Issue tracking, and Document Wiki out of the box, along with the dashboards to manage it all.

Demo: https://www.drupal.org/project/openatrium


PHP-Nuke: is a web-based automated news publishing and content management system based on PHP and MySQL originally written by Francisco Burzi. The system is controlled using a web-based user interface. PHP-Nuke was originally a fork of the Thatware news portal system by David Norman. PHP-Nuke was originally released under the GNU General Public License as free software. Versions after 7.5 required a license fee; from version 8.3 it became free again. This is permitted under the GNU GPL (providing the source code is included), and the purchaser of the software has the right to freely distribute the source code of the product. Burzi no longer owns the PHP-Nuke site.

Demo: https://www.phpnuke.org/


phpwcms:  is a flexible, fast, robust, customer and developer friendly but yet powerful web based content management system and cms framework running under PHP and MySQL. phpwcms is in use on thousands of websites all over the world. Try it! phpwcms is supported across all shared and dedicated web hosting plans offered by the major hosting providers.

Demohttp://www.phpwcms.org/


Pligg:  Kliqqi formerly known as Pligg CMS – New version available at Kliqqi.com 

Demo: https://github.com/Kliqqi-CMS/Kliqqi-CMS


Saurus CMS:  is Development of Saurus CMS by us has been discontinued. We’ve made the tough decision to discontinue development of Saurus CMS web content management system. Our friends at Bonefarm are continuing our work by creating a branch called DINO. 

Demohttps://github.com/sauruscms/Saurus-CMS-Community-Edition


Textpattern:  is Textpattern CMS is completely free, open source software and it’s built upon proven web technologies too. Furthermore, it doesn’t muddy your HTML with additional code dependencies or script libraries.

Demohttps://textpattern.com/


Tiki has been downloaded over a million times by businesses, governments, non-profits and individuals worldwide to take advantage of its flexibility and customizability to deliver a broad range of web applications.

Demohttps://tiki.org/tiki-index.php


Typo3: is a free and open source web content management system written in PHP. It is released under the GNU General Public License. It can run on several web servers, such as Apache or IIS, on top of many operating systems, among them Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, macOS, and OS/2.

Demo: https://typo3.org/


Xoops:  is XOOPS CMS is an extensible, OO (Object Oriented), easy to use dynamic web content management system (CMS) written in PHP. XOOPS is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intranet company portals, corporate portals, weblogs and much more.

Demohttps://xoops.org/


Zikulais Free Open Source Software (FOSS). It allows you to build simple one-page websites to individual web applications utilizing different types of extensions for making your project to something special.

Demohttps://zikula.de/en/

DewNewPHP Links: The most popular and powerful web hosting control panel for easy point-and-click management of your DewNewPhplinks website.

Demo: https://www.fastcomet.com/dewnew-phplinks-demo

Magento: The world’s biggest brands love Magento for its flexibility because today’s consumers and their buying patterns are changing by the minute. Only Magento—open source and agile—can help you adapt and thrive. With a global ecosystem of 150,000 developers and a network of 300+ highly-trained solution partners, Magento boosts your online sales while maximizing gross margins. 

Demo: https://magento.com/


PhpCoin: The phpCOIN (Clients, Order, Invoices, and Notes) package was originally designed for small to medium-sized web hosting resellers but can now be used by any type of business. Its purpose is to present information to a potential (or existing) client via misc content, provide an interface for collecting client and order information, direct the client to a “pay link” for billing, and provide a means to monitor these items. The primary goal is to provide an integrated environment in which a client or admin can perform the desired tasks within a single interface.

Demo: http://phpcoin.com/index.php


PrestaShop: The e-commerce software allows you to get a handle on creating your e-commerce, putting you on the path to self-sufficiency. Master online store management on your own with our software! PrestaShop’s e-commerce software lets you choose the theme best suited for your online store. You can offer as many products as you like and configure payment and shipping solutions. 

Demo: https://www.prestashop.com/en


SugarCRM: Designed for you Sugar provides an easy-to-use CRM interface focused on features that matter and nothing more. Be part of an exceptional customer experience. We love our customers, and they love us. SugarCRM receives the highest Net Promoter Score across all major CRM vendors. Easy to deploy Turn it on and go. Easily integrate with your existing IT fabric. Quickly customize to automate your unique business processes.

Demo:https://www.sugarcrm.com/


TomatoCart:  is open source shopping cart software using the ExtJS RIA framework, which makes it second-to-none friendly to users. TomatoCart covers nearly all the features a shopping cart could ever have and is continually progressing with its roadmap. TomatoCart can hardly tear yourself away from the desktop-and-multiwindow administration panel with other shopping cart solution experience.

Demo: https://www.softaculous.com/apps/ecommerce/TomatoCart


Vtiger CRM:  software helps your sales team win more deals faster. It highlights the most valuable leads to work with, helps keeps track of deals, nurtures them automatically, alerts you when to follow up, and shows you pre-built performance insights that suggest where you can improve – all while helping your team be more collaborative. That leads to happier, more productive sales teams.

Demo: https://www.vtiger.com/


ZenCart: Truly is the art of e-commerce; free, user-friendly, open source shopping cart software. The e-commerce web site design program is developed by a group of like-minded shop owners, programmers, designers, and consultants that think e-commerce web design could be, and should be, done differently.

Demo: https://www.zen-cart.com/

Claroline: Claroline Connect Your software to manage your e-learning. A free and downloadable platform free of charge. A community of users and developers working on the project. An e-learning platform designed by teachers. A service company that accompanies you in your project. An ASBL (a non-profit organization) which supports schools

Demo: https://www.claroline.net/EN/index.html


Moodle: is a learning platform designed to provide educators, administrators, and learners with a single robust, secure and integrated system to create personalized learning environments. You can download the software onto your own web server or ask one of our knowledgeable Moodle Partners to assist you. Moodle is built by the Moodle project which is led and coordinated by Moodle HQ, which is financially supported by a network of over 80 Moodle Partner service companies worldwide.

Demo: https://moodle.org/

Mahara: is a stand-alone system that can be integrated into a wider virtual learning framework. We believe the Learning Management System remains a highly useful application for delivering learning. We also believe the overall environment can be enhanced and complemented by a learner-centered personal learning environment such as Mahara. Pan-institutional learner communities can also be encouraged using Mahara.

Demo: https://mahara.org/

Advanced Electron Forum: Our Mission is, ” To help promote communication within online communities by offering a simplified yet innovative, swift, server-friendly forum software platform.”

Demo: http://www.anelectron.com/


bbPress: bbPress is forum software, made the WordPress way. Have you ever been frustrated with forum or bulletin board software that was slow, bloated, and always got your server hacked? bbPress is focused on ease of integration, ease of use, web standards, and speed.

Demo: https://bbpress.org/


MyBB: With everything from forums to threads, posts to private messages, search for profiles, and reputation to warnings, MyBB features everything you need to run an efficient and captivating community. Through plugins and themes, you can extend MyBB’s functionality to build your community exactly as you’d like it.

Demo: https://mybb.com/


phpBB: is a free flat-forum bulletin board software solution that can be used to stay in touch with a group of people or can power your entire website. With an extensive database of user-created extensions and styles database containing hundreds of style and image packages to customize your board, you can create a unique forum in minutes.

Demo: https://www.phpbb.com/


punBB: PunBB is a fast and lightweight PHP-powered discussion board. It is released under the GNU General Public License. Its primary goals are to be faster, smaller and less graphically intensive as compared to other discussion boards. PunBB has fewer features than many other discussion boards, but is generally faster and outputs smaller, semantically correct XHTML-compliant pages.

Demo: http://punbb.informer.com/


Simple Machines Forum: is written in the popular language PHP and uses a MySQL database. It is designed to provide you with all the features you need from a bulletin board while having an absolute minimal impact on the resources of the server. SMF is the next generation of forum software – and best of all it is and will always remain completely free!

Demo: https://www.simplemachines.org/

4images: 4images is a powerful web-based image gallery management system. Features include comment system, user registration, and management, password protected administration area with browser-based upload and HTML templates for page layout and design.

Demo: https://www.4homepages.de/


Coppermine: Coppermine is free software and is being released under the GNU GPL license. It is encouraged that you make modifications to its source. We encourage you to share changes you make to Coppermine to enhance its functionality and direct your friends to download Coppermine. More details can be found within the license file distributed along with Coppermine or on our community.

Demo: http://coppermine-gallery.net/


Gallery: CSZ CMS GALLERY is a content management system, to manage all content and settings on the site. This should make your website fully responsive with ease.

Demo: https://www.cszcms.com/plugin/gallery


Piwigo: The Piwigo mission is to build the best open source photo manager for the web with a strong focus on user experience over technology.

Demo: http://piwigo.org/


Pixelpost: If you are looking for a full-blown CMS or text-blog, Pixelpost isn’t for you. But if you want something simple, and designed from the ground up for photobloggers, like yourself, you’ve found the perfect app.

Demo: http://www.pixelpost.org/


Zenphoto: is a CMS for self-hosted, gallery focused websites. Our focus lies on being easy to use and having all the features there when you need them (but out of the way if you do not).

Demo: http://www.zenphoto.org/


Lazarus Guestbook: Installatron Remote is a one-click solution to install and manage all of your Lazarus Guestbook websites. Using Installatron helps ensure Lazarus Guestbook is kept up-to-date and secure, and Installatron features like Clone, Backup and Restore, and Backup Scheduling can save you time.

Demo: https://installatron.com/advancedguestbook

Dada Mail: Dada Mail is a contemporary mailing list manager, enabling you to easily run a verified mailing list that your subscribers can trust – right on your own website!

Demo: http://dadamailproject.com/


PhpList: phpList is Open Source software for sending email newsletters, marketing campaigns and announcements. In 2017 phpList sent 25 billion messages using sophisticated built-in deliverability tools and comprehensive permission marketing systems.

Demo: https://www.phplist.com/

dotProject: The home of dotProject – the Open Source Project Management tool. dotProject is a volunteer supported Project Management application. There is no “company” behind this project, it is managed, maintained, developed and supported by a volunteer group and by the users themselves. The software is free to anyone who would like to download it. Day to day support is provided free by volunteers.

Demo: https://dotproject.net/


PHProjekt: is a free groupware and project management web application written in PHP. It was created in the late 1990s by Albrecht Günther; since early 2006, Mayflower GmbH develops and supports PHProjekt along with Günther.

Demo: https://github.com/mayflower/PHProjekt

Z-Push: Z-Push is an open-source application to synchronize ActiveSync compatible devices such as mobile phones, tablets and Outlook 2013 and above. With a history of over 9 years of successful synchronization with multiple backends, Z-Push is the leading open source push synchronization.

Demo: http://z-push.org/

Elgg: is a rapid development framework with built-in social features. It is a great fit for building an app where users log in and share information. It has been used to build all kinds of social apps: open networks (similar to Facebook)topical (like the Elgg Community)private intranets dating educational company blog.

Demo: https://elgg.org/


Jcow: The best script to make your own social networking website. Jcow is a social networking script written in PHP, helps to make your own niche social network and online community.

Demo: https://www.jcow.net/


ThinkUp:  Computer Institute was founded in May 1 2013 (Labor Day) by a group of highly qualified Technocrat (with proven expertise in varied technology domains) as a Centre for education, training & software development at Chennai.

Demo: https://itboundaries.com/software.php

MantisBT: MantisBT is an open source issue tracker that provides a delicate balance between simplicity and power. Users are able to get started in minutes and start managing their projects while collaborating with their teammates and clients effectively.

Demo: https://www.mantisbt.org/


OpenDocMan: is a free, web-based, open source document management system (DMS) written in PHP designed to comply with ISO 17025 and OIE standard for document management. It features web-based access, fine-grained control of access to files, and automated install and upgrades.

Demo: http://www.opendocman.com/


osTicket: osTicket is a widely-used and trusted open source support ticket system. It seamlessly routes inquiries created via email, web-forms, and phone calls into a simple, easy-to-use, multi-user, web-based customer support platform. osTicket comes packed with more features and tools than most of the expensive (and complex) support ticket systems on the market. The best part is, it’s completely free.

Demo: http://osticket.com/


phpMyFAQ: phpMyFAQ is a mobile-friendly, multilingual, scalable, completely database-driven FAQ software and offers the following features – from single FAQ sites up to enterprise-ready integrations:

Demo: http://www.phpmyfaq.de/

Advance Poll: Automated testing Posted by ChrisKennedy on 28 October 2006, updated 22 September 2017 Advanced Poll is a replacement to Drupal’s poll module and provides multiple voting systems, decision-making tools, and management options.

Demo: https://www.drupal.org/project/advpoll


LimeSurvey: LimeSurvey is the tool to use for your online surveys. Whether you are conducting simple questionnaires with just a couple of questions or advanced assessments with conditionals and quota management, LimeSurvey has got you covered.

Demo: https://www.limesurvey.org/


phpESP: PHP Easy Survey Package for free. The PHP script to let non-technical users create and administer surveys, gather results, view statistics. All managed online after database initialization.

Demo: https://sourceforge.net/projects/phpesp/

MediaWiki: MediaWiki is a free and open source software wiki package written in PHP, originally for use on Wikipedia. It is now also used by several other projects of the non-profit Wikimedia Foundation and by many other wikis, including this website, the home of MediaWiki.

Demo: https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki


PmWiki: PmWiki pages look and act like normal web pages, except they have an “Edit” link that makes it easy to modify existing pages and add new pages into the website, using basic editing rules. You do not need to know or use any HTML or CSS. Page editing can be left open to the public or restricted to small groups of authors.

Demo: https://www.pmwiki.org/


WikkaWiki: is a flexible, standards-compliant and lightweight wiki engine written in PHP, which uses MySQL to store pages. Forked from WakkaWiki. Designed for speed, extensibility, and security. Released under the GPL license.

Demo: http://wikkawiki.org/HomePage

Web Development

การพัฒนาเว็บเป็นคำที่กว้างสำหรับงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) หรืออินทราเน็ต (เครือข่ายส่วนตัว) การพัฒนาเว็บอาจมีตั้งแต่การพัฒนาหน้าข้อความธรรมดาธรรมดาที่ง่ายที่สุดไปจนถึงแอ็พพลิเคชันอินเทอร์เน็ตบนเว็บที่ซับซ้อนมากที่สุด (หรือเพียงแค่แอปพลิเคชันทางเว็บ) และบริการเครือข่ายทางสังคม รายการงานที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งการพัฒนาเว็บโดยทั่วไปหมายถึงอาจรวมถึงเว็บวิศวกรรมการออกแบบเว็บการพัฒนาเนื้อหาเว็บการประสานงานของลูกค้าการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าความปลอดภัยของเครือข่ายและอีคอมเมิร์ซ ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บ “การพัฒนาเว็บ” มักหมายถึงส่วนที่ไม่ใช่การออกแบบหลักในการสร้างเว็บไซต์: การเขียนมาร์กอัปและการเข้ารหัส

ล่าสุดการพัฒนาเว็บหมายถึงการสร้างระบบจัดการเนื้อหาหรือ CMS CMS เหล่านี้สามารถทำมาจากต้นกรรมสิทธิ์หรือโอเพ่นซอร์ส ในแง่กว้าง CMS ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฐานข้อมูลกับผู้ใช้ผ่านทางเบราเซอร์ ประโยชน์หลักของ CMS คือการอนุญาตให้คนที่ไม่ใช่เทคนิคทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของตนโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิค

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจทีมพัฒนาเว็บอาจมีผู้คนนับร้อย (นักพัฒนาเว็บ) และปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐานเช่นวิธีการ Agile ในขณะที่กำลังพัฒนาเว็บไซต์ องค์กรขนาดเล็กอาจต้องใช้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายเดียวหรือถาวรเพียงรายเดียวหรือมอบหมายงานรองในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องเช่นนักออกแบบกราฟิกหรือช่างเทคนิคระบบข้อมูล การพัฒนาเว็บอาจเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆไม่ใช่โดเมนของแผนกที่กำหนด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บมีสามประเภท ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์หน้าเว็บนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Back-end และนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเต็มจำนวน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนหน้าจัดการกับรูปแบบและภาพจริงของเว็บไซต์ในขณะที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านหลังจัดการกับฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Back-end จะทำหน้าที่ในหน้าที่ของเว็บไซต์ที่จะรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่การค้าของเว็บการพัฒนาเว็บเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ถูกขับเคลื่อนโดยธุรกิจที่ต้องการใช้เว็บไซต์ของตนเพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าของตน

มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการพัฒนาเว็บเช่น BerkeleyDB, GlassFish, LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) stack และ Perl / Plack นี้ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้การพัฒนาเว็บให้น้อยที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมคือการเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์ WYSIWYG web-development ที่ใช้งานง่ายเช่น Adobe Dreamweaver, BlueGriffon และ Microsoft Visual Studio ความรู้เกี่ยวกับภาษา HyperText Markup Language (HTML) หรือภาษาเขียนโปรแกรมยังคงต้องใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว แต่คุณสามารถเรียนรู้และใช้งานพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของไฟล์คู่มือทางเทคนิคบทแนะนำอินเทอร์เน็ตหรือการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว

The SHOP page is under construction ยกเลิก